iOS Better than Android


Theo thống ke chiếc iPhone RX của Apple được nhiều người sử dụng nhất, và quang trọng nhất là vượt qua Android
iPhone là chùm của điện thoại thông minh, từ khi Android dược google mua lại và phát triển thì Apple đã rất chật vật với hệ điều hành này, nhưng chất lượng đúng là luôn đi đầu, iPhone vẫn là nhất.

Comments