Posts

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB < AC. Vẽ AH vuông góc với BC ( H thuộc BC), D là điểm trên cạnh AC sao cho AD=AB. Vẽ DE vuông góc với BC( E thuộc BC). Chứng minh rằng : HA=HE.

Cho số a dương và [x + căn(x^2+a)][y + căn(y^2+a)] = a. Tính tổng S = x + y

|x + 2017|+|x-2019|=8/[(x-2018).(x-2018)].Tìm x?

Cho a,b,c>0 thỏa mãn căn ab + căn bc + căn ca =1 tính A=căn a - căn b/ 1+c + căn b - căn c/1+a + căn c - căn a/1+b?