Posts

Trạng từ quan hệ Trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, các trạng từ quan hệ là các từ được sử dụng để mở rộng ý nghĩa của một động từ, tính từ, hoặc một trạng từ trong một câu. Dưới đây là một số trạng từ quan hệ phổ biến: Where (Nơi) : Sử dụng để chỉ định nơi mà một hành động diễn ra. Ví dụ: "This is the city where I was born." (Đây là thành phố mà tôi sinh ra.) When (Khi) : Sử dụng để chỉ định thời gian mà một hành động xảy ra. Ví dụ: "Do you remember the day when we first met?" (Bạn có nhớ ngày mà chúng ta gặp nhau lần đầu không?) Why (Tại sao) : Sử dụng để hỏi về lý do hoặc nguyên nhân của một sự việc. Ví dụ: "Can you explain why you were late?" (Bạn có thể giải thích tại sao bạn đã đến muộn không?) How (Như thế nào) : Sử dụng để hỏi về cách thức hoặc phương pháp một hành động được thực hiện. Ví dụ: "I don't know how they managed to finish the project so quickly." (Tôi không biết họ đã làm thế nào để hoàn thành dự án một cách nhanh chóng như vậy.) Whose (Của ai) : Sử dụng để

cách sử dụng "who," "whom," "which," "Whose" và "that"

" Who " là một trong những đại từ quan hệ cơ bản trong tiếng Anh và thường được sử dụng khi đề cập đến người. Dưới đây là một số cách sử dụng của "who": Đại từ chủ ngữ : "Who" được sử dụng khi đóng vai trò của một đại từ chủ ngữ, tức là khi nó thực hiện hành động trong câu hoặc làm chủ thể của một mệnh đề. Ví dụ: "Who is knocking on the door?" (Ai đang gõ cửa?) Trong các câu hỏi : "Who" thường được sử dụng để hỏi về danh tính hoặc vai trò của một người trong một tình huống nhất định. Ví dụ: "Who is your best friend?" (Ai là bạn thân nhất của bạn?) "Who" cũng thường được sử dụng để hỏi về người thực hiện một hành động cụ thể. Ví dụ: "Who wrote this book?" (Ai đã viết cuốn sách này?) Trong mệnh đề quan hệ : "Who" có thể xuất hiện trong mệnh đề quan hệ để đề cập đến người hoặc nhóm người được đề cập trong mệnh đề trước đó. Ví dụ: "The person who called you left a message." (Người đã gọi cho