Posts

Showing posts from December, 2020

Hướng dẫn giải bài Hóa Học 9 bạn Kiều Diễm

1.       Bằng phương pháp Hóa Học phân biệt 3 chất Al, Fe, Na, Cu. ở đây lưu ý khi gặp Na, K, Li thì ta sẽ phân biệt bằng nước, đây là những kim loại mạnh nhất Quả đất không được đưa axit vào gây nổ nhé. Lấy mẩu thử, cho từng mẫu thử vào lọ đựng nước lọ nào phản ứng thì là Na. Phương trình: Na + H 2 O à NaOH + H 2 ↑. Sau đó lấy tiệp mẫu thử còn lại cho vào Fe(NO 3 ) 2 chất làm mất màu xanh nhạt của dun dịch là Al. 2Al+3Fe(NO 3 ) 2 à 2Al(NO 3 ) 3 + 3Fe ↓ Và cuối cùng cho hai mẫu còn lại vào HCl mẫu nào có khí thoát ra là Fe, Cu là chất còn lại vì nó không phản ứng với axit thông thường. Fe + 2HCl à FeCl 2 +H 2 ↑ Câu 2: Al, Fe, Ag Nếu như bỏ bướt nhận biết Na ở trên sẽ ra bài này, vì Ag cũng không phản ứng với HCl. (Ag ≈ Cu). Nhưng thầy sẽ làm thêm 1 cách nhận biết khác cho học họi thêm, ở đây ta chỉ cần dùng AgNO 3 là xong. Lấy 3 mẫu thử cho vào lọ đựng AgNO 3 . Kim loại nào tan ra và tạo dung dịch không màu là Al(NO 3 ) 3 Al + AgNO3 à Al(NO 3 ) 3 +Ag

Ôn tập HK1 môn Tiếng Anh năm 2019-2020

  REVISION FOR THE FIRST TERM TEST (Suggested Exercises) (2019-2020) I.                   TENSES: 1.      Simple present tense: _Verb tobe, normal Verb. + Affirmative + Negative + Interrogative   II.                STRUCTURES : 1.      Where is (Where’s) …? 2.      How many … are there …? 3.      Which grade …? 4.      Which class …? 5.      Which floor …? 6.      What time is it ? = What’s the time? à quarter to / quarter past à half past 7.      To have 8.      Where does he work? 9.      Where does he live? 10.                           Is there a…?       Are there any …? 11.                           Do you live in town?   Does he live in town? 12.                           How do you go / travel/ get to …? How does he go / travel/ get to …? III.            VOCABULARY 1.      Numbers: + Cardinal numbers: 1 à 100 + Ordinal numbers: 1 st à 100 th 2.      Time: + a quarter = 15 minutes à a quarter past/ a quarter t