Posts

Tìm một số có 2 chữ số biết rằng tổng các chữ số của nó bằng 9 . nếu viết thêm chữ số 0 sen vào giữa hai chữ số của nó thì được một số mới gấp 9 lần số ban đầu.

Tìm vị trí để diện tích tam giác lớn nhất lớp 9.

Ôn thi Tuyển Sinh 10 - Phần Hình Học - Câu 16

Ôn thi Tuyển Sinh 10 - Phần Hình Học - Câu 15

Ôn thi Tuyển Sinh 10 - Phần Hình Học - Câu 14

Ôn thi Tuyển Sinh 10 - Phần Hình Học - Câu 13

Ôn thi Tuyển Sinh 10 - Phần Hình Học - Câu 12

Ôn thi Tuyển Sinh 10 - Phần Hình Học - Câu 11

Cho số a dương và [x + căn(x^2+a)][y + căn(y^2+a)] = a. Tính tổng S = x + y

Cho hs y=-2x +1 có đồ thị là đt (d) Tìm giá trị của m để đt (d') y=(2-m)x (vs m khác 2) cắt đt (d )tại điểm có hoành độ âm?