Posts

Cho m gam hỗn hợp Fe và Zn có tỷ lệ mol 1:1 vào 100ml dung dịch CuSO4 0,9M thu được m gam chất rắn Y. Tính giá trị m?

Cho 16.65 g hon hop x gom Na va Zn phan ung hoan toan trong nuoc du thu duoc dd Y chi chua mot chat tan duy nhat va V lit khi . tinh V?

Công thức giải nhanh tăng giảm khối lượng

Công thức giải nhanh hóa học

Cho 2 lọ chất rắn mất nhãn Cu(OH)2, Ba(OH)2, Na2CO3. Chỉ được dùng một chất thử, phân biệt các chất và viết PTHH?

Đốt cháy hết 13g KL(II) trong bình chứa khí CL2 dư thu đc 27,2g muối clorua. Xđ tên KL đc sử dụng?

Bài tập Hóa Học - Bão toàn mol electron

Hòa tan 3,78g Al bằng dd HNO3 loãng dư được dd X và 224ml (đktc) khí N2. Cô cạn dd thu được bao nhiêu gam muối khan?