Posts

Cho hình thang cân ABCD (AD//BC) đường cao BE cắt đường chéo AC tại F,đường thẳng AB và CD cắt nhau tại M. Biết AB=20cm, AF/FC=2/3. Tính BM?

Đề kiểm tra Toán 8 Chương III (HKII -Lần 1)