Posts

Showing posts with the label Số Phức

Khám phá Thế Giới Của Công Thức Số Phức

  Công thức số phức là một công cụ quan trọng trong toán học và các lĩnh vực kỹ thuật khác, giúp mô tả và tính toán các hiện tượng dao động và biến đổi phức tạp. Mặc dù có vẻ phức tạp, nhưng công thức số phức lại là một cách mạnh mẽ và linh hoạt để giải quyết các vấn đề trong thực tế. 1. Định nghĩa của số phức: Số phức là một số có phần thực và phần ảo. Phần thực và phần ảo được ký hiệu lần lượt là Re và Im. Một số phức có thể được biểu diễn dưới dạng 𝑎 + 𝑏 𝑖 a + bi , trong đó 𝑎 a là phần thực, 𝑏 b là phần ảo, và 𝑖 i là đơn vị ảo (được định nghĩa là − 1 − 1 ​ ). 2. Công thức Euler: Một trong những công thức quan trọng nhất trong lĩnh vực số phức là Công thức Euler, được viết dưới dạng 𝑒 𝑖 𝜃 = cos ⁡ ( 𝜃 ) + 𝑖 sin ⁡ ( 𝜃 ) e i θ = cos ( θ ) + i sin ( θ ) , trong đó 𝑒 e là số Euler (khoảng 2.71828), 𝜃 θ là một góc trong đơn vị radian, cos ⁡ ( 𝜃 ) cos ( θ ) là hàm số cosin của góc 𝜃 θ , và sin ⁡ ( 𝜃 ) sin ( θ ) là hàm số sin của góc 𝜃 θ . 3. Ứng dụng của số phức: Tr