3 Đề Ôn Thi HKII Toán 10 - TP. Hồ Chí Minh

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM

ĐỀ KIỂM TRA HK2 
Môn: TOÁN – Khối 10
Thời gian làm bài: 90 phút
 


  Bài 1:  (1,0 điểm) Dấu tam thức bậc hai

  Bài 2:  (2,0 điểm) Giải các bất phương trình sau:

  Bài 3:  (1,0 điểm) Tính giá trị lượng giác

  Bài 4:  (1,0 điểm) Chứng minh đẳng thức lượng giác dùng CT cơ bản .

  Bài 5:  (1,0 điểm) Rút gọn dùng công thức biến đổi.

  Bài 6:  (3,0 điểm) 2 pt đường thẳng+1 pt đường tròn.

  Bài 7:  (1,0 điểm) Viết phương trình elip.

 

ĐỀ 1               

  Bài 1:  (1,0 điểm) Tìm các giá trị của m để bất phương trình nghiệm đúng với mọi x

  Bài 2:  (2,0 điểm) Giải các bất phương trình sau:

a)     

b)       

  Bài 3:  (1,0 điểm) Cho  . Tính  và giá trị biểu thức  .

  Bài 4:  (1,0 điểm) Chứng minh đẳng thức lượng giác

 .

  Bài 5:  (1,0 điểm) Chứng minh rằng:  .

  Bài 6:  (3,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC có  

a)      Viết phương trình đường vuông góc AH kẻ từ A đến trung tuyến BK của tam giác ABC

b)      Viết phương trình đường thẳng qua A và chia tam giác thành 2 phần sao cho diện tích phần chứa B gấp 2 lần diện tích phần chứa C

c)      Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Tìm tâm và bán kính đường tròn này.

  Bài 7:  (1,0 điểm) Viết phương trình chính tắc của elip (E) biết elip có độ dài trục lớn bằng 10 và một tiêu điểm .

 

ĐỀ 2               

  Bài 1:  (1,0 điểm) Tìm các giá trị của m để bất phương trình nghiệm đúng với mọi x

  Bài 2:  (2,0 điểm) Giải các bất phương trình sau:

a)     

b)       

  Bài 3:  (1,0 điểm) Cho  . Tính ,  .

  Bài 4:  (1,0 điểm) Chứng minh đẳng thức lượng giác

.

  Bài 5:  (1,0 điểm) Chứng minh  . Từ đó chứng minh:

 .

  Bài 6:  (3,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC có  

a)      Viết phương trình tổng quát đường cao kẻ từ A của tam giác ABC.

b)      Viết phương trình đường tròn tâm B và tiếp xúc với đường thẳng AC.

c)      Viết phương trình đường thẳng  vuông góc với AB và tạo với hai trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng 10.

  Bài 7:  (1,0 điểm) Viết phương trình chính tắc của elip (E) biết elip đi qua hai điểm  .


ĐỀ 3               

  Bài 1:  (1,0 điểm) Tìm các giá trị của m để phương trình  có hai nghiệm phân biệt  thõa  .

  Bài 2:  (2,0 điểm) Giải các bất phương trình sau:

a)     

b)     

  Bài 3:  (1,0 điểm) Cho  . Tính  và giá trị của biểu thức

.

  Bài 4:  (1,0 điểm) Chứng minh đẳng thức lượng giác

 

  Bài 5:  (1,0 điểm) Chứng minh:  .Áp dụng tính giá trị biểu thức

 (không sử dụng máy tính).

  Bài 6:  (3,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC có  

a)      Viết phương trình tổng quát đường thẳng d qua C và vuông góc AB.

b)      Xác định tọa độ tâm I của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

c)      Tìm tọa độ M thuộc đường thẳng  sao cho diện tích tam giác ABM bằng 15.

  Bài 7:  (1,0 điểm) Cho elip có phương trình  . Xác định độ dài các trục, tiêu cự, tọa độ các tiêu điểm, tọa độ các đỉnh của elip.

Comments