ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 Toán 8

 

- Phần Đại số: * Đại số: Hết chương I: Phép nhân và phép chia các đa thức (từ bài Phép nhân đa thức đến bài Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp các phương pháp). - Phần Hình học: Chương I: Tứ giác (từ bài Tứ giác đến bài Đối xứng tâm, KHÔNG học bài


B.  HÌNH HỌC :

1.  Cho tam giác ABC có ba góc nhọn ( AB < AC ); Gọi M là trung điểm của AB ; N là trung điểm của AC . Trên tia đối của tia MN lấy điểm D sao cho MD = MN

 a/  Chứng minh : Tứ giác ADBN là hình bình hành  

 b/  Vẽ AH vuông góc với BC tại H; Gọi K là điểm đối xứng của H qua N .

       Chứng minh : Tứ giác AHCK là hình chữ nhật

 c/  Chứng minh :  Tứ giác BHND là hình thang cân .

 

2.  Cho tam giác ABC vuông tại A ( AB < AC); Gọi M là trung điểm của BC , vẽ MD vuông góc với AB tại D ; Trên tia đối của tia DM lấy điểm E sao cho DE = DM

a/  Chứng minh :  Tứ giác AMBE là hình thoi ; Tứ giác ACME là hình bình hành

b/  Gọi H là giao điểm của AM và CE ; Tia DH cắt AC tại N .

Chứng minh : Tứ giác ADMN là hình chữ nhật

   c/  Gọi I là giao điểm của AD và CE . Chứng minh :  CE = 6 IH 

3.  Cho tam giác ABC vuông tại A ( AB < AC ) có đường cao AH. Vẽ HE vuông góc với AB tại; Vẽ HF vuông góc với AC tại F.

   a/  Chứng minh :  Tứ giác AEHF là hình chữ nhật

   b/  Gọi M là điểm đối xứng của H qua E ; N là điểm đối xứng của H qua F.

        Chứng minh :  AM = AN

  c/   Gọi D là trung điểm của CH ;  O là giao điểm của AH và EF

        Chứng minh :  AD vuông góc với BO .

  d/  Chứng minh :  AH2 = BH. CH


Comments