Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Hóa lớp 9 - Đầy đủ kiến thức

 


CÂU 1: Hoàn thành các PƯHH sau:


a.                   Lưu huỳnh trioxit  +  nước

b.                  Magie oxit  +  axit sunfuric

c.                   Axit clohidric + bạc nitrat

d.                  Đồng (II) hidroxit  + axit sunfuric

e.                  Cacbon đioxit + canxi hidroxit

f.                    Barisunfit + axit sunfuric

g.                   Sắt (II) oxit + axit photphoric

h.                  Bari oxit + nước

i.                     Natri hidroxit + sắt (III) clorua

j.                    Bạc nitrat + kali clorua

k.                   Kẽm sunfat +magie


Câu 2: hoàn thành chuổi biến hóa sau:

CuOàCuCl2àCu(OH)2àCuSO4àCu(NO3)3àCu                  Na2OàNaOHàNa2CO3àCO2àCaCO3

CuO                                                                                                             NaClàNaOH

Bài 3: bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt  chất rắn (khan) BaO, P2O5 và Fe2O3

Câu 4: chỉ dùng thêm một thuốc thử (tự chọn), em hãy trình bày cách phân biệt các lọ dung dịch không màu sau: (viết các PtHH xảy ra)

a.       NaOH, H2SO4, NaNO3, Ba(NO3)2 và Ba(OH)2.

b.      H2SO4, Na2SO4, HNO3, CaCl2 và Ba(OH)2.

Câu 5: nêu các hiện tượng có thể quan sát được khi: (viết PTHH xảy ra nếu có)

a.       Nhúng đinh sắt vào dung dịch CuSO4

b.      Nhỏ vài giọt dung dịch NaOH vào ống nghiệm có chứa dung dịch CuSO4, để một thời gian rồi tiếp tục nhỏ  dung dịch BaCl2 vào phần nước lọc thu được (sau khi đã lọc bỏ kết tủa).

c.       Thổi hơi thở vào ống nghiệm đựng dung dịch nước vôi trong, sau đó tiếp tục nhỏ vài giọt dung dịch axit clohidric vào ống nghiệm.

Câu 6:từ dd H2SO4 loãng và các hóa chất cần thiết em hãy viết 4 phương trình khác nhau để diều chế Magie sunfat.

Câu 7: cho dd CuCl2 18% tác dụng hết với 200g dd NaOH 20%. Sau phản ứng thu được dung dịch A và kết tủa B rữa sạch làm khô và nung ở nhiệt độ cao đến khi khối lượng không đổi, thu được chất rắn C.

a.       Viết phương trình hóa học xảy ra?

b.      Tính C% các chất có trong dung dịch A sau khi đã lọc bỏ kết tủa?

c.       Tính khối lượng chất rắn C.

Câu 8: đề trung hòa 200ml dung dịch HCl 0,2M thì cần bao nhiêu ml dung dịch NaOH 0,1M? tính CM của dung dịch muối sinh ra.

Câu 9: hòa tan 5,1 gam nhôm oxit vào dung dịch Sunfuric 20%

a.       Tính khối lượng dung dịch Sunfuric 20% đã tham gia phản ứng?

b.      Tính C% của chất tạo thành trong dung dịch sau phản ứng?

Câu 10: cho 100g dung dịch Kali cacbonat vào ống nghiệm có chứa 73 gam dung dịch axit Clohidric 25%. Sau phản ứng thu được dung dịch C và khí D.

a.       Tính khối lượng và thể tích khí D sinh ra (ở ĐKTC)?

b.      Tính nồng độ phần tram chất có trong dung dịch C?

Comments