Quy tắc bảng các động từ bất quy tắc

Dưới đây là một số quy tắc chính về biến đổi của các động từ bất quy tắc trong tiếng Anh:

  1. Thay đổi nguyên âm: Một số từ thay đổi nguyên âm khi chuyển từ dạng cơ bản sang dạng quá khứ và quá khứ phân từ. Ví dụ: "sing" trở thành "sang" (hát), "swim" trở thành "swam" (bơi).

  2. Thêm "ed": Một số từ có thể thêm "ed" để tạo thành dạng quá khứ và quá khứ phân từ, nhưng không phải lúc nào cũng đúng. Ví dụ: "learn" trở thành "learned" hoặc "learnt" (học), "dream" trở thành "dreamed" hoặc "dreamt" (mơ).

  3. Dạng quá khứ và quá khứ phân từ giống nhau: Có một số từ mà dạng quá khứ và quá khứ phân từ giống nhau. Ví dụ: "cut" trở thành "cut" (cắt), "hit" trở thành "hit" (đánh).

  4. Biến đổi động từ phụ thuộc vào ý nghĩa: Một số từ có thể có nhiều biến thể phụ thuộc vào ngữ cảnh hoặc ý nghĩa cụ thể. Ví dụ: "hang" có thể là "hung" (móc treo) hoặc "hanged" (treo cổ).

  5. Biến đổi hoàn toàn: Một số từ không tuân theo quy tắc nào và phải được học thuộc lòng. Ví dụ: "be" trở thành "was/were" (đã là) ở dạng quá khứ và "been" ở dạng quá khứ phân từ.

  6. Các biến thể khác: Có một số từ có biến thể đặc biệt phụ thuộc vào ngữ cảnh hoặc khu vực. Ví dụ: "get" có thể là "got" hoặc "gotten" ở dạng quá khứ và quá khứ phân từ.

Sure, organizing the list alphabetically can make it easier to navigate and study. Here's the list of irregular verbs sorted alphabetically:

```
abide   abode/     abode/    lưu trú, lưu lại
arise   arose     arisen    phát sinh
awake   awoke     awoken    đánh thức, thức
backslide backslid   backslidden/  tái phạm
be       was/were   been        thì, là, bị, ở
bear   bore       borne        mang, chịu đựng
beat   beat       beaten/    đánh, đập
become   became   become    trở nên
befall   befell   befallen    xảy đến
begin   began       begun        bắt đầu
behold   beheld   beheld        ngắm nhìn
bend   bent       bent        bẻ cong
beset   beset       beset        bao quanh
bespeak   bespoke   bespoken    chứng tỏ
bet       bet/       bet/        đánh cược, cá cược
bid       bid       bid        trả giá
bind   bound       bound        buộc, trói
bite   bit       bitten    cắn
bleed   bled       bled        chảy máu
blow   blew       blown        thổi
break   broke       broken    đập vỡ
breed   bred       bred        nuôi, dạy dỗ
bring   brought   brought    mang đến
broadcast broadcast   broadcast    phát thanh
browbeat  browbeat   browbeaten/   hăm dọa
build   built       built        xây dựng
burn   burnt/   burnt/    đốt, cháy
burst   burst       burst        nổ tung, vỡ òa
bust   busted/   busted/    làm bể, làm vỡ
buy       bought   bought        mua
cast   cast       cast        ném, tung
catch   caught   caught        bắt, chụp
chide   chid/       chid/        mắng, chửi
choose   chose       chosen        chọn, lựa
cleave   clove/   cloven/    chẻ, tách hai
cleave   clave       cleaved    dính chặt
cling   clung       clung        bám vào, dính vào
clothe   clothed/   clothed/    che phủ
come   came       come        đến, đi đến
cost   cost       cost        có giá là
creep   crept       crept        bò, trườn, lẻn
crossbreed crossbred   crossbred    cho lai giống
crow   crew/       crowed        gáy (gà)
cut       cut       cut        cắt, chặt
daydream  daydreamed/  daydreamed/   nghĩ vẩn vơ, mơ mộng
deal   dealt       dealt        giao thiệp
dig       dug       dug        đào
disprove  disproved   disproved/    bác bỏ
dive   dove/       dived        lặn, lao xuống
do       did       done        làm
draw   drew       drawn        vẽ, kéo
dream   dreamt/   dreamt/    mơ thấy
drink   drank       drunk        uống
drive   drove       driven    lái xe
dwell   dwelt       dwelt        trú ngụ, ở
eat       ate       eaten        ăn
fall   fell       fallen    ngã, rơi
feed   fed       fed        cho ăn, ăn, nuôi
feel   felt       felt        cảm thấy
fight   fought   fought        chiến đấu
find   found       found        tìm thấy, thấy
fit       fitted/   fitted/    làm cho vừa, làm cho hợp
flee   fled       fled        chạy trốn
fling   flung       flung        tung, quăng
fly       flew       flown        bay
forbear   forbore   forborne    nhịn
forbid   forbade/   forbidden    cấm, cấm đoán
forecast  forecast/   forecast/    tiên đoán
forego   forewent   foregone    bỏ, kiêng
foresee   foresaw   foreseen    thấy trước
foretell  foretold   foretold    đoán trước
forget   forgot   forgotten    quên
forgive   forgave   forgiven    tha thứ
forsake   forsook   forsaken    ruồng bỏ
freeze   froze       frozen    (làm) đông lại
frostbite frostbite   frostbitten   bỏng lạnh
get       got       got/        có được
gild   gilt/       gilt/        mạ vàng
gird   girt/       girt/        đeo vào
give   gave       given        cho
go       went       gone        đi
grind   ground   ground        nghiền, xay
grow   grew       grown        mọc, trồng
hand-feed hand-fed   hand-fed    cho ăn bằng tay
handwrite handwrote   handwritten   viết tay
hang   hung       hung        móc lên, treo lên
have   had       had        có
hear   heard       heard        nghe
heave   hove/       hove/        trục lên
hew       hewed       hewn/        chặt, đốn
hide   hid       hidden        giấu, trốn, nấp
hit       hit       hit        đụng
hurt   hurt       hurt        làm đau
inbreed   inbred   inbred        lai giống cận huyết
inlay   inlaid   inlaid        cẩn, khảm
input   input       input        đưa vào
inset   inset       inset        dát, ghép
interbreed interbred   interbred    giao phối, lai giống
interweave interwove/  interwoven/   trộn lẫn, xen lẫn
interwind interwound   interwound    cuộn vào, quấn vào
jerry-build jerry-built jerry-built   xây dựng cẩu thả
keep   kept       kept        giữ
kneel   knelt/   knelt/        quỳ
knit

  knit/       knit/        đan, móc len
know   knew       known        biết
lay       laid       laid        đặt, để
lead   led       led            dẫn, lãnh đạo
lean   leant/   leant/        dựa, tựa
leap   leapt/   leapt/        nhảy
learn   learnt/   learnt/        học
leave   left       left            rời đi
lend   lent       lent            cho mượn
let       let       let            để, cho phép
lie       lay       lain            nằm
light   lit/       lit/            châm, đốt
lose   lost       lost            mất, mất đi
make   made       made            làm, chế tạo
mean   meant       meant        có nghĩa là, ý
meet   met       met            gặp, họp
melt   melted/   molten/        tan, chảy
misbecome misbecame   misbecome        trở nên xấu, không hợp
miscast   miscast   miscast        chọn vai sai
misdeal   misdealt   misdealt        giao thiệp sai
misdo   misdid   misdone        làm sai, phạm sai lầm
mishear   misheard   misheard        nghe lầm
mishit   mishit   mishit        đánh trượt, đánh sai
mislay   mislaid   mislaid        đặt lạc, đánh rơi
mislead   misled   misled        lừa dối
misread   misread   misread        đọc lầm
misspell  misspelt   misspelt        viết sai chính tả
misspend  misspent   misspent        tiêu phí
mistake   mistook   mistaken        nhầm lẫn
misteach  mistaught   mistaught        dạy sai
misunderstand misunderstood misunderstood hiểu lầm
mow       mowed   mown/mowed        cắt cỏ
offset   offset   offset            cân đối
outbid   outbid   outbid            trả giá cao hơn
outbreed  outbred   outbred        lai giống ngoại lai
outdo   outdid   outdone        làm hơn, làm tốt hơn
outdraw   outdrew   outdrawn        vẽ hoặc kéo ra ngoài
outdrink  outdrank   outdrunk        uống nhiều hơn
outfight  outfought  outfought        đánh bại, đấu lại
outfly   outflew   outflown        bay nhanh hơn
outgrow   outgrew   outgrown        lớn nhanh hơn, phát triển nhanh hơn
outlay   outlaid   outlaid        chi tiêu
outride   outrode   outridden        cưỡi nhanh hơn
outrun   outran   outrun        chạy nhanh hơn
outsell   outsold   outsold        bán nhiều hơn
outshine  outshone   outshone        sáng hơn
outshoot  outshot   outshot        bắn nhanh hơn
outsing   outsang   outsung        hát hay hơn
outsit   outsat   outsat            ngồi lâu hơn
outsleep  outslept   outslept        ngủ lâu hơn
outspeak  outspea       outspoken    nói nhiều hơn
outspeed  outsped   outsped        chạy nhanh hơn
outspend  outspent   outspent        tiêu nhiều hơn
outswear  outswore   outsworn        thề nhiều hơn
outswim   outswam   outswum        bơi nhanh hơn
outthink  outthought  outthought        nghĩ nhiều hơn
outthrow  outthrew   outthrown        ném xa hơn
outwear   outwore   outworn        mặc hỏng hơn, mòn hơn
outwind   outwound   outwound        vặn nhanh hơn
outwrite  outwrote   outwritten    viết nhiều hơn
overbid   overbid   overbid        trả giá quá cao
overcome  overcame   overcome        khắc phục
overdo   overdid   overdone        làm quá
overdraw  overdrew   overdrawn        vẽ hoặc kéo quá
overeat   overate   overeaten        ăn quá
overfeed  overfed   overfed        cho ăn quá
overhang  overhung   overhung        treo quá, nối dài quá
overhear  overheard  overheard        nghe lén
overlay   overlaid   overlaid        phủ lên
overpay   overpaid   overpaid        trả quá
override  overrode   overridden    bắt bẻ, bác bỏ
overrun   overran   overrun        tràn qua, tràn ngập
overshoot overshot   overshot        bắn quá, dọa quá
oversleep overslept   overslept        ngủ quá
overtake  overtook   overtaken        bắt kịp, vượt qua
overthink overthought overthought    suy nghĩ quá
overthrow overthrew   overthrown    lật đổ
partake   partook   partaken        tham gia, thưởng thức
pay       paid       paid            trả, thanh toán
plead   pled/       pled/            cầu xin, biện hộ
proofread proofread   proofread        đọc và sửa sai
prove   proved   proved/        chứng minh
put       put       put            đặt, để
quit   quit/       quit/            bỏ, từ bỏ
read   read       read            đọc
reawake   reawoke   reawoken        đánh thức lại
rebind   rebound   rebound        buộc lại, ràng lại
rebuild   rebuilt   rebuilt        xây dựng lại
recast   recast   recast            đúc lại, làm lại
redo   redid       redone        làm lại
redraw   redrew   redrawn        vẽ lại,

 kéo lại
reek   reeked/   reeked/        bốc mùi
reeve   roved/   rove/            đột nhiên mở ra
reft   reft/       reft/            tàn phá
refit   refit/   refit/        sửa lại, trang bị lại
regrow   regrew   regrown        mọc lại, tái sinh
rehang   rehung   rehung            treo lại
rehear   reheard   reheard        nghe lại
reknit   reknit/   reknit/        đan lại
relay   relayed/   relayed/        truyền, gửi
relearn   relearnt/   relearnt/        học lại
relight   relit/   relit/            thắp lại
remake   remade/   remade/        làm lại
rend   rent       rent            chia, rách
repay   repaid   repaid            trả lại, hoàn lại
reread   reread   reread            đọc lại
rerun   reran   rerun            chạy lại
resell   resold   resold            bán lại
reset   reset   reset            đặt lại, thiết lập lại
resit   resat/   resat/            ngồi lại
retake   retook   retaken        lấy lại, tái chụp
reteach   re-taught   re-taught        dạy lại
retell   retold   retold            kể lại
rewrite   rewrote   rewritten        viết lại
rid       rid       rid            giải thoát, loại bỏ
ride   rode   ridden            cưỡi
ring   rang   rung            gọi điện, chuông, điện thoại
rise   rose   risen            mọc, đứng dậy
rive   rived/   riven/            xé, chia
run       ran       run            chạy
saw       sawed   sawn/sawed        cưa
say       said   said            nói
see       saw       seen            thấy
seek   sought   sought            tìm kiếm
sell   sold   sold            bán
send   sent   sent            gửi
set       set       set            đặt, thiết lập
sew       sewed   sewn/sewed        may
shake   shook   shaken            lắc, rung
shave   shaved   shaven/shaved    cạo
shear   shore   shorn            cắt lông
shed   shed   shed            rụng, đổ
shine   shone   shone            chiếu sáng, tỏa sáng
shit   shit/   shit/            bực, làm hỏng
shoe   shod   shod            đóng giày
shoot   shot   shot            bắn
show   showed   shown            cho xem, trình bày
shrink   shrank   shrunk            co lại, rút lại
shrive   shrove/  shriven/        tẩy, xin lỗi
shut   shut   shut            đóng lại, bảo vệ
sing   sang   sung            hát
sink   sank   sunk            chìm, lún
sit       sat       sat            ngồi
slay   slew   slain            giết, hạ gục
sleep   slept   slept            ngủ
slide   slid   slid            trượt
sling   slung   slung            ném, vứt
slink   slunk   slunk            lẻn đi, lẩn đi
slit   slit   slit            rạch, chẻ
smell   smelt   smelt            ngửi, thơm
smite   smote   smitten        đánh, vỗ
sow       sowed   sown            gieo hạt
speak   spoke   spoken        nói
speed   sped   sped            chạy nhanh, tăng tốc
spell   spelt/  spelt/        đánh vần
spend   spent   spent            tiêu, xài
spill   spilt/  spilt/        làm đổ, tràn
spin   spun   spun            quay, quay sợi
spit   spat   spat            nhổ, khạc nhổ
split   split   split            chia, bẻ
spoil   spoilt/  spoilt/        làm hỏng, làm ô uế
spotlight spotlight spotlighted    chiếu sáng, tập trung
spread   spread   spread        lan truyền, phát tán
spring   sprang   sprung        nhảy lên, bật lên
stand   stood   stood        đứng
stave   stove   stove        đập vỡ, nứt
steal   stole   stolen        ăn cắp, lẻn
stick   stuck   stuck        dính, bám
sting   stung   stung        đốt, châm
stink   stank/   stunk        bốc mùi
strew   strewed  strewn        rải, vãi
stride   strode   stridden        bước dài, bước vững
strike   struck   struck        đánh, đập
string   strung   strung        thắt dây, buộc dây
strip   stripped/ stripped/        cởi, bóc
strive   strove   striven        cố gắng, phấn đấu
sublet   sublet   sublet        cho thuê lại
sunburn   sunburnt sunburnt        bỏng nắng
swear   swore   sworn        thề
sweat   sweat   sweat        ra mồ hôi
sweep   swept   swept        quét
swell   swelled/ swollen/        phình ra, sưng lên
swim   swam   swum        bơi
swing   swung   swung        đung đưa, đập
take   took   taken        lấy
teach   taught   taught        dạy
tear   tore   torn        xé, rách
telecast  telecast telecast        truyền hình
tell   told   told        nói, kể
think   thought   thought    nghĩ
thrive   throve/   thriven/    phát triển, thịnh vượng
throw   threw   thrown        ném
thrust   thrust   thrust        đâm, chọc


tread   trod   trodden/ treaded bước, đạp
typeset   typeset   typeset    cài chữ, cài platen
typewrite typewrote typewritten viết máy
unbend   unbent   unbent        thẳng, làm cho trở lại bình thường
unbind   unbound   unbound    mở ra, gỡ ra
unclothe  unclothed unclothed    mở ra, cởi ra
underbid  underbid  underbid    trả giá thấp hơn
undercut  undercut  undercut    cắt dưới
underfeed underfed  underfed    cho ăn quá ít
undergo   underwent undergone trải qua
underlie  underlay  underlain    nằm dưới
undersell undersold undersold bán rẻ hơn
undershoot undershot undershot bắn ít hơn, bắn thấp hơn
underspend underspent underspent tiêu ít hơn
understand understood understood hiểu
undertake undertook undertaken đảm nhận
underwrite underwrote underwritten bảo hiểm
undo   undid   undone          làm trái, mở ra
unfreeze  unfroze  unfrozen làm tan ra, mở ra
unlearn   unlearnt/ unlearnt/ học lại
unwind   unwound  unwound tháo ra, gỡ ra
uphold   upheld   upheld      duy trì, ủng hộ
upset   upset   upset      làm loạn, làm đảo lộn
wake   woke   woken          đánh thức, thức
waylay   waylaid  waylaid đánh bắt, đợi giăng bẫy
wear   wore   worn          mặc, đeo
weave   wove   woven          dệt, bện
wed       wedded/  wedded/      kết hôn, lập gia đình
weep   wept   wept          khóc
wet       wet/   wet/          làm ướt
win       won   won          chiến thắng
wind   wound   wound          quấn, vặn
withdraw  withdrew withdrawn rút lui
withhold  withheld withheld giữ lại, ngừng cung cấp
withstand withstood withstood chống lại, chịu đựng
work   worked/  worked/      làm việc
wring   wrung   wrung          vặn, siết chặt
write   wrote   written      viết
```

Comments

Popular posts from this blog

NBC Washington Correspondent Yamiche Alcindor and former U.S. Attorney Barbara McQuade join Andrea Mitchell to discuss key challenges facing the January 6 Committee ahead of their primetime hearings this week: getting a "distracted nation" to pay attention and understand what's at stake. “I think the biggest challenge for lawmakers here, as they talk about these sort of huge ideas of American democracy and sort of the experiment that we're all living in, benefiting from, possibly being brought to his knees, is whether or not they can make people care,” says Alcindor. “The American public has been groomed to expect high value quick entertainment,” says McQuade. "I think putting together a polished show can be very important."

Cuomo, Lemon discuss Trump's comments on race

AOC calls out Times Square billboard criticism for Amazon snub on Twitter and shows who exactly is funding the billboards.