Hướng dẫn giải bài Hóa Học 9 bạn Kiều Diễm

1.      Bằng phương pháp Hóa Học phân biệt 3 chất Al, Fe, Na, Cu.

ở đây lưu ý khi gặp Na, K, Li thì ta sẽ phân biệt bằng nước, đây là những kim loại mạnh nhất Quả đất không được đưa axit vào gây nổ nhé.

Lấy mẩu thử, cho từng mẫu thử vào lọ đựng nước lọ nào phản ứng thì là Na.

Phương trình: Na + H2O àNaOH + H2↑.

Sau đó lấy tiệp mẫu thử còn lại cho vào Fe(NO3)2 chất làm mất màu xanh nhạt của dun dịch là Al.

2Al+3Fe(NO3)2 à2Al(NO3)3 + 3Fe

Và cuối cùng cho hai mẫu còn lại vào HCl mẫu nào có khí thoát ra là Fe, Cu là chất còn lại vì nó không phản ứng với axit thông thường.

Fe + 2HCl à FeCl2 +H2

Câu 2: Al, Fe, Ag

Nếu như bỏ bướt nhận biết Na ở trên sẽ ra bài này, vì Ag cũng không phản ứng với HCl. (AgCu).

Nhưng thầy sẽ làm thêm 1 cách nhận biết khác cho học họi thêm, ở đây ta chỉ cần dùng AgNO3 là xong.

Lấy 3 mẫu thử cho vào lọ đựng AgNO3.

Kim loại nào tan ra và tạo dung dịch không màu là Al(NO3)3

Al + AgNO3 à Al(NO3)3 +Ag

-          Kim loại nào tan ra và tạo dung dịch có màu cam là Fe  

Fe + AgNO3 à Fe(NO3)3 màu cam +Ag

Ag không phản ứng nên không hiện tượng.

Bài 1: cho các kim loại sau: Na, Fe, Cu

a.      Hãy sấp xếp các kim loại theo mức độ hoạt động hóa học tang dần: Cu, Fe, Na.

b.      Hãy cho biết kim loại nào tác dụng được với nước ở điều kiện thường? viết phương trình hóa học xãy ra.

Kim loại Na, phương trình là: Na +H2O àNaOH +H2

c.       Hãy cho biết kim loại nào phản ứng với dung dịch CuSO4 viết pản ứng xãy ra.

ở đây Fe và Na đều phản ứng, nhưng phản ứng của Na đặt biệt nhé, lưu ý.

Fe+CuSO4 àFeSO4 +Cu

Na+H2O àNaOH+H2

Bài 2: cho 4 kim loại Cu, Mg, Ag, Al, Na (đề kêu cho 4 kim loại mà viết ra 5 đứa (^!^)

a.      Sấp xép các kim oại trên theo mức hoạt động hóa học giảm dần: Na, Mg, Al, Cu, Ag.

b.      Kim loại nào tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường: Na

c.       Kim loại nào tác dụng được với dd FeCl2.

(cái câu này làm chán lắm, mấy cô cứ đưa đề mà bắt người ta làm theo họ nghĩ. Nếu chỉ tính phản ứng với FeCl2 không tín phản ứng với nước thì chỉ có Mg, Al phản ứng, nhưng nếu tính luôn phản ứng với dung môi nước thì có Na luôn, nên mấy đứa nhớ lên trường hỏi Trường Vĩnh Lộc A tính như thế nào)

Nguyên tắt chung tính hết: Na, Mg, Al

Phản ứng: Mg+FeCl2 àMgCl2+Fe

Al+FeCl2 àAlCl3+Fe

Na+H2O àNaOH+H2

Lưu ý 1 lần nữa, Na rất mạnh nên phản ứng với H2O trước nhé.


Comments