Hòa tan hoàn toàn 30,4 gam chất rắn X gồm Cu, CuS, Cu2S và S bằng dung dịch HNO3 dư, thoát ra 20,16 lít khí NO duy nhất (đktc) và dd Y. Thêm Ba(OH)2 dư vào dd Y thu được m gam kết tủa. Tìm m.

 


Câu 12: Hòa tan hoàn toàn 30,4 gam chất rắn X gồm Cu, CuS, Cu2S và S bằng dung dịch HNO3 dư, thoát ra 20,16 lít khí NO duy nhất (đktc) và dd Y. Thêm Ba(OH)2 dư vào dd Y thu được m gam kết tủa. Tìm m.

Giải:

Vì khi phản ứng với HNO3 thì S và Cu đều thể hiện tính khử nên hợp chất và đơn chất đều như nhau chỉ khác quá trình, nên ta có:

S  à S+6 + 6e  (SO42-)

x……x………6x

Cu à Cu2+ + 2e

y…….y………..2y

N+5  + 3e à N+2.

0,9…..2,7

Đặt x, y như trên ta có hệ:

ü 6x + 2y = 2,7

ü 32x + 64y = 30,4

ð x = 0,35 , y = 0,3.

Kết tủa là khối lượng của BaSO4 có số mol bằng x, và Cu(OH)2 có số mol bằng y nên.

m=233.0,35 + 98.0,3 = 110,95 g.

Câu 11: cho hỗn hợp gồm 6,72 gam Mg và 0,8 gam MgO tác dụng hết với lượng dư dd HNO3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8,96 lít mốt khí X (đktc) và dd Y. Làm bay hơi dd Y thu được 46 gam muối khan. Tìm công thức của X.

Giải:

Mg à Mg2+ + 2e

MgO + HNO3 à Mg(NO3)2 +H2O  (phản ứng trao đổi không phải Oxi Hóa Khử)

kN5+ + (k5 - a)e à kNa+ (ví dụ N2O thì k=2)

0,04………………..0,04

Tổng số mol Mg là: 0,28 +0,02 = 0,3 mol.

Khối lượng muối Mg(NO3)2 là: 0,3.148=44.4

Như vậy trong muối có NH4NO3 : m = 46-44,4=1.6

Suy ra số mol NH4NO3 là: n=1,6/80=0,02 mol.

Áp dụng bảo toàn mol electron:

2nMg = 8nNH4NO3 +(k5-a)nkhí 

ó0,28 = 8.0,02 +(k5-a).0,04

ók5-a=3

ü k=1 => a=2

ü k=2 => a=6 loại.

 


Comments