Bài tập Hóa 12 Este hay

 


Hỗn hợp E gồm ba este mạch hở X,Y,Z trong đó có một este hai chức và hai este đơn chức, MX<MY<MZ. Cho 24,66 gam E tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thu được hỗn hợp gồm các ancol no và 26,42 gam hỗn hợp muối của hai axit cacboxylic kế tiếp nhau trong dãy đồng đẵng. Khi đốt cháy hoàn toàn 24,66 gam E thì cần dùng 1,285 mol O2, thu được H2O và 1,09 mol CO2. Khối lượng của X trong 24,66 gam E là

A.  5,18           B. 6,16                C. 2,96                D. 3,48

Giải:

Khi đọc đề này ghét nhất là thằng hai chức, đề đã 3 chất rồi mà còn gặp thằng 2 chức đúng là không ghét không được. Do đó T đi mượn ngay cái máy cắt tiên tiến nhất của “IRON MAN” để cắt nó thành hai chất, khi đó mỗi chất sẽ chỉ có 1 góc este và số mol của 2 chất này sẽ bằng nhau.

 

Lúc này tôi sẽ có 4 chất nhưng mỗi chất đề chỉ có 2 Oxi trong công thức phân tử, áp dụng “trung bình” hệ số ta xem như chất chung là:

2CxHyO2   +  (4x+y-4)/2O2  à 2xCO2  + yH2O

24,66g.. …………..1,285………..1,09

Ta có hệ:

ü 24,66/(12x+y+32)=1,09/x

ó1,09(12x+y+32)=24,66x

ü 1,09.(4x+y-4)/2= 1,285.2x

ó1,09(4x+y-4)=5,14x

Lấy thằng trên trừ xuống ta được:

1,09(8x+36)=19,52x

10,8x=39,24

=>x=39,24/10,8=109/30  3,6

=>y=6,6

Số mol hỗn hợp 4 chất của T là: n=1,09/x=0,3 mol.

Và số mol nước là: 0,3.6,6/2=0,99 mol.

Thật là mai, số mol 4 chất của T vừa khóe bằng số mol của muối nên: M=m/n= 88

=>MR=88-23-12-32=21

Vậy phải có CH3COO, nên còn lại là C2H5COO vì axit dãy đồng đẵng kế tiếp.

Ấy da,  axit  cũng đã được “cho ăn no” mà rượu cũng no từ đầu, vậy gia đình này ai cũng hạnh phúc ấm no, vui vẽ ca nhà. Nên dể đoán dạng của chúng:

X: CnH2nO2  ,x mol; Y: CmH2mO2 ,y mol; Z: CpH2p-2O4 ,z mol.

=>x+y+2z=0,3 (do ở trên T tách Z thành 2 chất có số mol bằng nhau)

Càng nhìn 3 công thức ở trên tôi lại càng ghét thằng Z, hai chức khó ưa ah.  Nếu như nó không có cái 2p-2 mà chỉ là 2p thôi thì mình có: EàeCO2+eH2O rồi. Tức là 1,09 mol CO2 và 1,09 mol H2O, vậy mà ở trên T tính chỉ có 0,99 mol H2O.

Vậy z=1,09-0,99=0,1 mol.

Còn nếu các bạn choáng với cách làm ở trên mà thích cụ thể như Lê Thị Như Quỳnh thì ta làm theo toán như sau:

x.n+y.m+z.p=nCO2=1,09 mol.

x.2n+y.2m+z.(2p-2)=2nH20=2.0,99 mol.

ó(x.n+y.m+z.p)-z=0,99

ó1,09-z=0,99

=>z=0,1 => x+y=0,3-2.0,1=0,1.

Tới đây T không biết nên ghét hay nên yêu “con” hai chức nữa, từ trên tới đây giải toàn dựa vào nó, trong lòng thật bối rối. @@.

Tiếp tục khai thác trong hỗn hợp muối:

(x+z)MCH3COONa+(y+z).MC2H5COONa=26,42

ó(x+0,1).82(y+0,1)96=26,42

ó82x+96y=8,62

Ráp với anh màu đỏ ở trên bấm máy ta được:

x=0,07 mol, y=0,03 mol.

Và cuối cùng soi điều kiện tìm công thức:

·       n,m>2 và p>6

·       x.n+y.m+z.p=nCO2=1,09 mol.

Bắt đầu bằng số nhỏ nhất:

0,07.3+0,03.3+7.0,1=1, vậy còn 0,09 mol là bội số của 0,03 nên dể đoán được hệ số chuẩn là:

0,07.3+0,03.5+0,1.7=1,09, nghĩa là n=3, m=5 và p=7

Vậy mX=0,07.MCH3COOCH3==0,07.74=5,18 g.

Đáp án A.


Comments