Bài tập Hóa 12 chương Este - Lipit trường THPT Bà Điểm

 Câu 28. Hai este X và Y có cùng công thức phân tử C8H8O2 và chứa vòng benzen trong phân tử. Cho 6,8 gam hỗn hợp X và Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, đung nóng, lượng NaOH phản ứng tối đa là 0,06 mol, thu được Z chứa 4,7 gam ba muối. Khối lượng muối của axit cacboxylic có phân tử khối lớn hơn trong Z là:

A. 3,40      gam B. 0,82 gam      C. 0,68 gam      D. 2,72 gam.

Giải: do sản phẩm có 3 muối mà chỉ có 2 este đơn chức nên chắc chắn có Phenol trong 1 chất do đó, ta có thể chọn X: CH3COOC6H5, có 2 muối của axit cacboxylic nên Y là : HCOOCH2C6H5

Khi đó ta có hệ:

ü x+y=6,8/MC8H8O2=6,8/136=0,05

ü 2x+y=0,06 (dựa vào phản ứng)

X=0,01;  y=0,04

Kiểm tra góc axit trong Y: mRNa+mCH3COONa+mC6H5ONa=4,7

ó0,04.R+0,04.23+82.0,01+116.0,01=4,7

=>R=45 : H-COO

Khối lượng cần tìm m=0,01.MCH3COONa=0,82 gam. Đáp án B.

Câu 29.Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol este X bằng  NaOH thu được 1 muối của axitcacboxylic Y và 7,6 gam ancol Z. Chất Y có phản ứng tráng bạc Z hòa tan được Cu(OH)2 cho dung dịch mau xanh lam. Công thức cấu tạo của X là:

A.HCOOCH2CH(CH3)OOCH     B.HCOOCH2CH2OOCCH3          C.HCOOCH2CH2CH2OOCH      D.CH3COOCH2CH2OOCCH3

GIẢI:

Đây là dạng đề nhìn đáp án mà giải cho nhanh.

ü thu được 1 muối của axitcacboxylic: nghĩa là chỉ chứa 1 góc R-COO hoặc nhiều góc R-COO như nhau. Xem đáp án thì có 2 góc R-COO như nhau, đề này nếu muốn hay hơn thì cho thêm 2 este đơn chức vào đáp án B, D. Tiếc quá, đề mất hay.

ü Chất Y có phản ứng tráng bạc: Y là axit fomic, loại mất B,D.

ü Z hòa tan được Cu(OH)2 cho dung dịch mau xanh lam: vậy OH phải ở gần nhau.

Biện luận ra đáp án A, không cần giải.

Câu 30: Este Z đơn chức mạch hở, được tạo thành từ axit X và ancol Y. đốt cháy hoàn toàn 2,15 gam Z thu được  0,1 mol CO2 và 0,75 mol H2O. Mặt  khác cho 2,15 gam Z tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, thu được 2,75 gam muối. công thức X, Y lần lượt là:

A.  CH3COOH và C3H5OH     B. C2H3COOH và CH3OH         C.  HCOOH và C3H5OH   D. HCOOH và C3H7OH

Ở đây ta thấy khối lượng muối lớn hơn khối lượng este nên Mgốc rượu <39

ð Mgốc rượu < MC3H3

ð Loại hết A,C,D chọn B.

Bài này nếu rảnh rổi ngồi giải tìm công thức của thằng Z cũng được, sau đó dựa vào phản ứng với KOH tìm công thức Rượu nữa là xong. Lưu ý, Z: CxHyO2, tìm x, y.

Câu 31: Cho hỗn hợp E gồm 2 este X và Y phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH, thu được 1 sản phẩm muối của axit cacboxylic đơn chức và hỗn hợp 2 ancol no đơn chức, kế tiếp trong dãy đồng đẵng. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 27,2 gam E cần vừa đủ 1,5 mol O2 thu được 29,12 lít CO2 (đktc). Tên gọi của X và Y lần lượt là:

Giải:

Axit đơn chức và ancol no đơn chức, vậy E gồm các este đơn chức kế tiếp trong dãy đồng đẵng. nên T có:

2CxHyO2     +     (4x+y-4)/2O2   à    2xCO2    +     yH2O

27,2/(12x+y+32)……1,5………………..1,3

Ta có hệ:

ü 2.(12x+y+32)/27,2=(4x+y-4)/(2.1,5)

ó2.2.1,5.(12x+y+32)=27,2(4x+y-4)

ó36,8x+21,2y=300,8 

ü (4x+y-4)/(2.1,5)=2x/1,3

ó2.2.1,5x=1,3.(4x+y-4)

ó0,8x-1,3y=-5,2

=>x=13/3 4,3, và y=20/36,6

=> số mol nước n=1 mol.

Nếu E no thì 1,3 mol CO2 sẽ có 1,3 mol H20

Vậy số mol H2 bị hụt là: 1,3-1=0,3 mol. =>nH=0,6 mol.

Ta có:0,3mol CnH2n-kCOO-, nên H hụt là do con k, suy ra: k=0,6/0,3=2.

CH2=CH-COO-CH3 và CH2=CH-COO-C2H5

Comments