Hướng dẫn giải bài Toán của bạn Nguyệt Trúc.Số mol NO:
PV=nRT
<=>2.4,48=n.(22,4/273).273
<=>2.4,48=n.22,4
=>n=0,4 mol.
Đưa số mol này vào phương trình phản ứng.
3Cu+8HNO3 -->3Cu(NO3)2+2NO+4H2O
0,6…………………………………..0,4
Vậy khối lượng Cu: m=64.0,4=25,6 gam.
=> Khối lượng CuO: m=mCu.3/2=38,4 gam
=> a=25,6+38,4=64 gam.Comments