Về việc tăng cường theo dõi, cập nhật đối tượng F0, F1, F2 (Covid-19) và khai báo y tế khi học sinh đi học trở lại sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 424/SGDĐT-CTTT

Về việc tăng cường theo dõi, cập nhật đối tượng F0, F1, F2 và khai báo y tế khi học sinh đi học trở lại sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  09  tháng 02  năm 2021

 

Kính gửi:

-   Trưởng Phòng GD&ĐT thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;

-   Hiệu trưởng các trường THPT; trường THPT nhiều bậc học;

-   Giám đốc các Trung tâm GDTX, GDNN-GDTX;

-   Thủ trưởng đơn vị trực thuộc.

 

Nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh đi học trở lại sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục có biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở giáo dục, đặc biệt là:

1.  Tiếp tục thực hiện nghiêm công văn số 309/SGDĐT-CTTT ngày 01/02/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc cho học sinh, sinh viên dừng đến trường nhằm đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

2.  Thủ trưởng các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố:

-    Bố trí nhân sự trực, giữ liên lạc, kết nối xuyên suốt với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên và phụ huynh học sinh trong thời gian nghỉ tết; thường xuyên cập nhật các trường hợp cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên và phụ huynh học sinh thuộc đối tượng F0, F1, F2,… hoặc đối tượng sinh sống tại các khu vực đang bị cách ly, phong tỏa do bệnh Covid-19 (theo mẫu 1 đính kèm).

-     Tổ chức khai báo y tế đối với tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và sinh viên trên địa bàn thành phố vào ngày đầu tiên đi học lại sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (đính kèm mẫu tờ khai y tế) vào ngày đầu tiên đi học lại.

-     Báo cáo số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên và phụ huynh học sinh có đi đến các tỉnh thành ngoài Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 02/02/2021 đến ngày 16/02/2021 (theo mẫu 3 đính kèm).

3.  Thực hiện việc báo cáo số liệu thường xuyên, kịp thời và chính xác:

3.1.Nguyên tắc:

-    Cơ sở giáo dục nắm thông tin của học sinh và phụ huynh học sinh từ giáo viên chủ nhiệm, nắm thông tin trực tiếp về CB-GV-NV nhà trường; báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức hoặc quận, huyện (kể cả các trường trực thuộc Sở GD&ĐT cũng báo cáo về Phòng GD&ĐT).

-    Phòng GD&ĐT thành phố Thủ Đức và các quận, huyện tổng hợp, báo cáo về Sở GD&ĐT.

3.2.Thời gian báo cáo

-    Bắt đầu từ ngày 15/02/2021 (mùng 4 Tết).

-    Trước 10g00 sáng hàng ngày: cơ sở giáo dục hoàn tất báo cáo về Phòng GD&ĐT.

-    Trước 14g00 chiều hàng ngày: Phòng GD&ĐT hoàn tất báo cáo về Sở GD&ĐT.

3.3.Nội dung báo cáo:

-    Cở sở giáo dục báo cáo về phòng GD&ĐT: Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên và phụ huynh học sinh thuộc đối tượng F0, F1, F2,… và đối tượng sinh sống tại các khu vực đang cách ly, phong tỏa (theo mẫu 1 đính kèm). Số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên và phụ huynh học sinh thuộc đối tượng F0, F1, F2,… và đối tượng sinh sống tại các khu vực đang cách ly, phong tỏa, đi đến các tỉnh thành ngoài Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 02/02/2021 đến ngày báo cáo (theo mẫu 3 đính kèm).

-    Phòng GD&ĐT báo cáo về Sở GD&ĐT: Số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên và phụ huynh học sinh đối tượng F0, F1, F2,… và đối tượng sinh sống tại các khu vực đang cách ly, phong tỏa và di chuyển đến các tỉnh thành ngoài Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 02/02/2021 đến ngày báo cáo (theo mẫu 4 đính kèm).

3.4.Hình thức báo cáo:

-    Cơ sở giáo dục: thực hiện báo cáo theo hướng dẫn của Phòng GD&ĐT.

-    Phòng GD&ĐT: báo cáo vào đường dẫn: http://bit.ly/baocao-covid

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ GD&ĐT;

- Văn phòng UBND thành phố;

- Sở Y tế;

- Ủy ban nhân dân các quận/huyện;   

- Lưu: VP, CTTT (Tuyền).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Dương Trí Dũng

 

­­­­­­­­­­­­­­

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB < AC. Vẽ AH vuông góc với BC ( H thuộc BC), D là điểm trên cạnh AC sao cho AD=AB. Vẽ DE vuông góc với BC( E thuộc BC). Chứng minh rằng : HA=HE.

MỘT SỐ BÀI TOÁN THỰC TẾ LỚP 7

Dr. Anthony Fauci tells Dana Bash that US Covid-19 cases are headed in the “right direction,” but the US should be careful not to prematurely declare victory.