Ôn thi HK 1 2020 Môn Hóa Lớp 9

 Chương I: Các loại hợp chất vô cơ. + Tính chất hóa học của oxit, axit, bazơ, muối. + Một số oxit, axit, bazơ quan trọng, phương pháp sản xuất. + Mối quan hệ các hợp chất vô cơ. Chương II: Kim loại. + Tính chất hóa học chung của kim loại. + Dãy hoạt động hóa học của kim loại, ý nghĩa. + Tính chất hóa học của nhôm, sắt. + Hợp kim sắt. Chương III: Phi kim + Tính chất hóa học chung của Phi kim. + Tính chất hóa học của Clo.

  1. Hoàn thành các PTHH sau:

H2SO4 + ? ®  ?  +  HNO3

KOH   + ? ®  ?  +  K2SO4

CuCl2  + ? ®  NaCl    + ?

Na2S    + ? ®  ?  +  H2S­

FeCl3   + ? ®  ?  +  NaCl

Zn   + HCl ®  ?  +      ?

SO2 +  ?   ®   K2SO3 +  ?

?      +  Fe(OH)2  ®    FeSO4  +?


2. Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt:

  1. Các dung dịch: HCl, HNO3, Ba(OH)2, BaCl2.
  2. Các dung dịch: H2O, FeCl2, FeCl3, Ca(OH)2.
  3. Các kim loại dạng bột sau: Al, Cu, Fe.
  4. Các chất rắn dạng bột sau: SiO2, P2O5, Na2O, NaCl, BaO.

3. Cho một lượng hỗn hợp gồm bạc và kẽm tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 thu được 5,6lít H2 (đktc). Sau phản ứng thấy còn 6,25g một chất rắn không tan. Tính % về khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.

Comments