Ôn thi Tuyển Sinh 10 - Phần Hình Học - Câu 17

Cho ∆ ABC có ba góc nhọn. AB < AC và nội tiếp đường tròn (O;R). Gọi H là chân đường cao từ đỉnh A của ∆ ABC và M là trung điểm BC. Tiếp tuyến tại A của đường tròn (O;R) cắt đường thẳng BC tại N.

a) Chứng minh tứ gáic ANMO nội tiếp

b) Gọi K là giao điểm thứ hai cảu đường thẳng AO với đường tròn (O;R). Chứng minh AB.AC = AK.AH

c) Dựng đường phân giác AD của ∆ ABC (D thuộc cạnh BC). Chứng minh ∆ NAD cân

d) Giả sử BAC=60o, OAH =30°. Gọi F là giao điểm thứ hai của đường thẳng AH với
đường tròn (O;R). Tính
theo R diện tích của tứ giác BFKC.

Lời giải

a) Vì AN là tiếp tuyến của (O) nên OAN = 90°

Vì M là trung điểm dây BC của (O) nên OM BC OMN=90°=>OAN+OMN = 180°

Suy ra ANMO là tứ giác nội tiếp

b) Vì AK là đường kính của (O), C (O) nên ACK =90°

=>ACK=OHB=90°

Mặt khác vì ABKC là tứ giác nội tiếp nên

AKC=ABH=>tam giác AKC đồng dạng với tam giác ABH (g.g)

=>

c) Ta có NAB=ACB=>NAD=NAB+BAD=ACB+BAD

Theo công thức góc ngoài ta có NDA=DAC+ACB

Vì AD là phân giác của góc A nên BAD=DAC=>NAD=NDA

Suy ra ∆ AND cân tại N

d) Có AF FK mà AF BC BC // FK BCKF là hình thang

Gọi P là trung điểm FK OP FK OP BC O, M, P thẳng hàng

Gọi E là điểm đối xứng với C qua O ∆ EBC vuông tại B và BEC=BAC=60o

=>EB=EC.cos60=R

BC=EC.sin60=R=>

Có ∆ AFK vuông tại F và

FAK=30=>FK=AK.sin30=R

AF=AK.cos30= R=>

MP=OP-OM=

Diện tích hình thang BCKF là

 


Lưu ý:
ü  Ô vuông là những kí hiệu bị lỗi do Word – thường là Góc

ü  Các bạn có thể xem thêm các bài Ôn Tuyển sinh Hình Học tại Đây: Hình Học 9

Comments